59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Chan Yi Tien (7d) vs. Qiu Wei (6d)

Weekend Tournament Round 3


Download: