59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Go v Liberci

Hra go má v Liberci více než stoletou tradici.

Nike Air Jordan 5 Retro Midnight Navy,Air Jordan 5 Retro Midnight Navy Air Jordan Midnight Navy 11,air Jordan 11 Midnight Navy,air Jordan 11 Midnight Navy G S
Air Jordan 11 Retro Low Cheap,cheap Air Jordan Retro 11 Low,air Jordan 11 Low GS Aj11 White Burst Crack 897331-100 Air Jordan 11 Retro Low Cheap,cheap Air Jordan Retro 11 Low,air Jordan 11 Low GS Aj11 White Burst Crack 897331-100

Z?ejm? prvním libereckým hrá?em go byl již v roce 1909 rakouský ekonom Otto Conrad, který ve m?st? krátce p?sobil. Kontakt na n?j obsahuje první ?íslo n?meckého ?asopisu o go Deutsche Go-Zeitung. Nicmén? není jasné, jestli byl osamoceným hrá?em, nebo v Liberci v té dob? bylo hrá?? více.

Skute?ný klub go v Liberci vznikl zhruba o sedmdesát let pozd?ji a pat?í mezi nejstarší u nás. Za dobu své existence prošly jeho ?adami desítky hrá?? a uspo?ádal množství turnaj?, mj. v letech 1981, 1994 a 1999 mistrovství republiky.

Z libereckého klubu go pochází také n?kolik p?edních ?eských hrá??. V první ?ad? je pot?eba zmínit Petra Cipru, který se v roce 1991 stal absolutním mistrem republiky, t?ikrát pak skon?il t?etí. Od roku 1986, tzn. za tém?? t?i desítky let, se pouze t?ikrát neprobojoval do finálového turnaje MR. Mezi ženami pak ješt? v?tších úsp?ch? dosahovala Martina Šim?nková, která na p?elomu tisíciletí byla nejsiln?jší ?eskou hrá?kou a n?kolikrát se stala ženskou mistryní republiky. V roce 1997 pak skon?ila t?etí na mistrovství Evropy žen. Výborných výsledk? dosahovala také v párovém go, v n?mž se p?tkrát stala mistryní republiky a v roce 2001 dokonce mistryní Evropy.

Zajímavostí také je, že díky Martin? Šim?nkové se hra go dostala do osnov Technické univerzity v Liberci jako volitelny p?edm?t nabízený p?edevším student?m u?itelství.

Centrum Babylon