59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Registered players from China

Name Rank Country Club Events
1 Zhang Wendong 9p CN
2 Zhao Shouxun 5p CN Beij
3 Han Han 5p CN Beij
4 Wang Zheming 3p CN Shan
5 Li Cong 3p CN Beij
6 Wang Xiangyun 2p CN Beij
7 Zhao Baolong 2p CN Beij
8 Ma Bin 7d CN
9 Yao Cheng 6d CN Tian
10 Liu Wenbo 6d CN Shan
11 Hao Yibo 6d CN Guan
12 Qiu Wei 6d CN Shan
13 Fu Yaqi 6d CN Sto
14 Tongyu Wang 5d CN YangShuang
15 Liu Zhengqi 5d CN Beij
16 Huang Zhenyang 5d CN
17 Fang Cao 5d CN Beij
18 Yang Jun 5d CN Xian
19 Li Gangyi 5d CN Xian
20 Gao Gao 5d CN Beij
21 Fang Yunfan 5d CN Guan
22 Wang Shifang 5d CN Harb
23 Luo Gang 5d CN Beij
24 Ge Yuhong 5d CN Beij
25 Li Zheng 4d CN Tian
26 Li Chenlai 4d CN Jiangsu
27 Gong Xiaoyu 4d CN Zhej
28 Liu Xinyu 4d CN Beij
29 Zhang Wentian 4d CN Beij
30 Huang Heyang 4d CN Beij
31 You Xiaochuan 4d CN Beij
32 Liang Zhijie 4d CN Beij
33 Guo Chengqing 4d CN Hang
34 Yang Yi 4d CN Beij
35 Zhou Runtao 3d CN Shan
36 Na Cong Chuan 3d CN
37 Peng Zizhou 3d CN Sichu
38 Yang Luoyi 3d CN Shen
39 Sun Sai 3d CN Beij
40 Poon Szeming 3d CN Hong
41 Shen Yao 3d CN Shan
42 Zhao Ruiliang 3d CN Shanghai
43 Wang Bengang 3d CN Shan
44 Li Haohan 2d CN 31To
45 Huang Ying 1d CN
46 Fang Fang 1d CN Guan
47 Li Bo 1d CN 78SP
48 Zhou Hong 1d CN Guan
49 Zhang Hui 1d CN Central London Go Club
50 Huang Yicheng 1k CN
51 Zhang Shuotong 1k CN
52 Qiu Xin 3k CN Shan
53 Qiu Xu 5k CN Shan
54 Huang Jinsheng 10k CN
55 Ge Yao 10k CN Beij
56 Xie Jianmei 15k CN Beij
57 Wang Yunfang 15k CN Beij
58 Li Yizhi 15k CN Beij
59 Luochen Liang 20k CN Beij
60 Li Jingna 20k CN Beij
61 Shen Zhixing 20k CN Shan
62 Qian Yi CN
63 Xiang Lihua CN
64 Bu Ming CN
65 Yang Junqing CN
66 Li Yondong CN Shan
67 Ren Jing CN
68 Zhu Fang CN Hong
69 Li Shanshan CN
70 Sun Ruoying CN
71 Liu Tong CN
72 Mao Xiaoling CN
73 Sun Ruoying CN
74 Zhu Le CN
75 Zhao Hongye CN
76 Li Guangsen CN
77 Shi Liangchang CN