59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Registered players from China

Name Rank Country Club Events
1 Zhang Wendong 9p CN
2 Han Han 5p CN Beij
3 Zhao Shouxun 5p CN Beij
4 Wang Zheming 3p CN Shan
5 Li Cong 3p CN Beij
6 Zhao Baolong 2p CN Beij
7 Wang Xiangyun 2p CN Beij
8 Ma Bin 7d CN
9 Hao Yibo 6d CN Guan
10 Qiu Wei 6d CN Shan
11 Fu Yaqi 6d CN Sto
12 Yao Cheng 6d CN Tian
13 Liu Wenbo 6d CN Shan
14 Fang Yunfan 5d CN Guan
15 Wang Shifang 5d CN Harb
16 Ge Yuhong 5d CN Beij
17 Luo Gang 5d CN Beij
18 Liu Zhengqi 5d CN Beij
19 Tongyu Wang 5d CN YangShuang
20 Yang Jun 5d CN Xian
21 Huang Zhenyang 5d CN
22 Fang Cao 5d CN Beij
23 Li Gangyi 5d CN Xian
24 Gao Gao 5d CN Beij
25 Huang Heyang 4d CN Beij
26 You Xiaochuan 4d CN Beij
27 Liang Zhijie 4d CN Beij
28 Guo Chengqing 4d CN Hang
29 Yang Yi 4d CN Beij
30 Li Zheng 4d CN Tian
31 Li Chenlai 4d CN Jiangsu
32 Gong Xiaoyu 4d CN Zhej
33 Liu Xinyu 4d CN Beij
34 Zhang Wentian 4d CN Beij
35 Yang Luoyi 3d CN Shen
36 Sun Sai 3d CN Beij
37 Poon Szeming 3d CN Hong
38 Shen Yao 3d CN Shan
39 Zhao Ruiliang 3d CN Shanghai
40 Wang Bengang 3d CN Shan
41 Zhou Runtao 3d CN Shan
42 Na Cong Chuan 3d CN
43 Peng Zizhou 3d CN Sichu
44 Li Haohan 2d CN 31To
45 Fang Fang 1d CN Guan
46 Li Bo 1d CN 78SP
47 Zhou Hong 1d CN Guan
48 Zhang Hui 1d CN Central London Go Club
49 Huang Ying 1d CN
50 Zhang Shuotong 1k CN
51 Huang Yicheng 1k CN
52 Qiu Xin 3k CN Shan
53 Qiu Xu 5k CN Shan
54 Ge Yao 10k CN Beij
55 Huang Jinsheng 10k CN
56 Li Yizhi 15k CN Beij
57 Xie Jianmei 15k CN Beij
58 Wang Yunfang 15k CN Beij
59 Shen Zhixing 20k CN Shan
60 Li Jingna 20k CN Beij
61 Luochen Liang 20k CN Beij
62 Li Shanshan CN
63 Sun Ruoying CN
64 Liu Tong CN
65 Mao Xiaoling CN
66 Sun Ruoying CN
67 Zhu Le CN
68 Zhao Hongye CN
69 Li Guangsen CN
70 Shi Liangchang CN
71 Qian Yi CN
72 Xiang Lihua CN
73 Bu Ming CN
74 Yang Junqing CN
75 Li Yondong CN Shan
76 Ren Jing CN
77 Zhu Fang CN Hong