59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Registered players from Denmark

Jméno a příjmení Třída Stát Klub Události
1 Ohlenbusch Arne Steen 4d DK Hor
2 Heshe Thomas 3d DK Kolding
3 Ohlenbusch Soeren 3d DK Oden
4 Jensen Finn 2d DK OGK
5 Ohlenbusch Marit 4k DK Hor
6 Steffensen Michael 8k DK OGK
7 Nørgaard Finn 9k DK OGK